Visiegebied

Natuur verbinden

via beekvalleien

VISIEGEBIEDHet visiegebied van NaturaConnect ligt op grondgebied Herne, en verbindt twee Natura 2000 gebieden (gebieden die behoren tot een netwerk van beschermde natuur binnen de Europese Unie; geelgroen op kaart), gescheiden door twee gewestwegen (N255 en N285) en ongeveer 7 km beekvalleien (donkerblauwe lijnen op kaart). De gekozen perimeter (130 ha) voor uitbouw van dit project is logisch omwille van verschillende redenen:Verbindend


Door deze keuze bouwen we mee aan natuurontsnippering door creatie van een groot aaneengesloten natuurgebied, wat niet enkel de biodiversiteit, maar ook het klimaat en onze gezondheid ten goede zal komen.Bufferend


De hoge aanwezigheid van broeikasgassen zorgt voor de opwarming van onze atmosfeer. Klimaatmodellen voorspellen dat, als onze emissie niet drastisch daalt, extreme weersomstandigheden alsmaar zullen toenemen, met overstromingen of droogte tot gevolg. Overstromingsgebieden en bossen vormen een natuurlijke buffer om ons te beschermen door zowel broeikasgassen te absorberen als water op te slaan bij overstromingsgevaar tijdens hevige regenval.Grensverleggend


Met dit project willen we letterlijk grensverleggend zijn: natuuruitbreiding in Vlaanderen is typisch afhankelijk van overheidssubsidies. Omdat er voor dit gebied geen aankoopsubsidies mogelijk zijn, is maatschappelijke aktie de enige manier om de grenzen van waardevolle natuur uit te breiden. In essentie hebben we dus gekozen voor een gebied dat zonder dit project geen bescherming zou genieten en verleggen we zo de grenzen van natuur in het landschap van de toekomst.Maatschappelijk draagvlak


Het gebied is erkend bij het brede publiek als een waardevol landschap en is één van de focuszones van het Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei. De verkenning van het natuurbeheerplan type 3 werd recent goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

NaturaConnect


is een initiatief van vzw De Mark, een vereniging zonder winstoogmerk met meer dan 50 vrijwilligers die al sedert 1988 bezig is met natuurontwikkeling in het zuidelijke deel van het Pajottenland. 

CLIMATE PROJECTRekening

BE87 7350 5186 6894 (KBC)


Vermelding: uw naam of 'anoniem'

Contacteer ons


VZW De Mark, p.a. André Prové

Tasseniersstraat 1, 1570 Galmaarden


Projectverantwoordelijken:

Franky Bossuyt & Ines Van Bocxlaer


Email: klimaatprojectvzw@gmail.com


Copyright @ All Rights Reserved